måndag 26 augusti 2013

Gamla profiler.

När en användare i Active Directory raderas kan dess profil finnas kvar på alla servrar som kontot har loggats in på. Jag vart nyfiken på hur mycke data som låg kvar ute på servarna i nätet. Dessa funktioner letar igenom Windows 2008 servrar efter lokala profiler vars konton är inaktiva eller okända.

Skriptet består av fyra funktioner. Alla funktionerna använder pipen för input.

Exempel.

Körs frFör att kolla alla servrar vars namn börjar på 'SRV0*'
Get-ADComputer -Filter {name -like "SRV0*"} | Find-UserProfiles | Translate-SidToUserName | Check-User


Lycka till
---- Skript ----

import-module activedirectory

Function Test-PortConnection
{  
    param([string]$sName)
    try
    {
        $ret = ([Net.DNS]::GetHostAddresses($sName))[0].IPAddressToString
        $tcpClient = New-Object System.Net.Sockets.TCPClient
        $tcpClient.Connect("$ret",135)
        $tcpClient.Connected
    }
    catch [System.Net.Sockets.SocketException]
    {
       Write-host " - " + $_.Exception.message -ForegroundColor red
       $false
    }
    catch
    {
    }
}
Function Find-UserProfiles
{
    Process
    {
        try
        {
            write-host $_.name -ForegroundColor Green -nonewline
            if (Test-PortConnection ($_.name))
            {
                Get-WmiObject Win32_UserProfile -ComputerName ($_.name) -ea Stop | Select sid, lastusetime 
                write-host . -ForegroundColor Green
            }   
        }
        Catch [System.Runtime.InteropServices.COMException]
        {
            Write-host " Blockerad "  -ForegroundColor Red
           
        }
         catch
        {
        write-host "Undantagsfel: $_.Exception.GetType()"
        }
    }
}
Function Translate-SidToUserName
{
    Process
    {
        $oSID = New-Object System.Security.Principal.SecurityIdentifier($_.sid)
        if($osid.IsAccountSid())
        {
      
            try
            {
                if($_.lastusetime -ne $null)
                {
                    $Time = ([WMI] '').ConvertToDateTime($_.lastusetime)
                    $Days = (New-TimeSpan -Start $time -End (get-date)).days
                }
                Else
                {
                    $days = 0
                }
                $osid = $oSID.Translate([System.Security.Principal.NTAccount])
                Add-Member -InputObject $oSID -MemberType noteproperty -Name "LastUse" -Value $days -PassThru
               
            }
            catch [System.Management.Automation.MethodException]
            {
                   if ($osid.IsEqualDomainSid((Get-ADDomain).domainsid.tostring())) {Write-host "`n  $oSID `t $days"}
            }
            catch
            {
            " Undantagsfel: " + $_.Exception.GetType()
            }
        }
    }
   
}
function Check-User
{
    Process
    {
        if($_.value.length -gt 1 -and $_ -notmatch "NT AUTHORITY")
        {
            $dom = ($_.value).split("\")[0]
            $usr = ($_.value).split("\")[1]
            if($dom -notLike ($env:computername))
            {
                $sOut = $usr | get-aduser -Properties enabled |where {$_.enabled -eq $false}
                if($sOut){Add-Member -InputObject $sOut -MemberType noteproperty -Name "LastUse" -Value ($_.lastuse) -force }
               
                $sout | FT Name, lastuse -AutoSize -HideTableHeaders
            }
        }
    }
}


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar